REGLAMENT

Curses & caminada

REGLAMENT "LES ARRELS DE MONTSERRAT"

1. INTRODUCCIÓ

El present reglament explica quines són les condicions i característiques de les dues curses i caminada de muntanya de LES ARRELS DE MONTSERRAT. Aquest reglament és d'estricte compliment per tots els participants en la distància que comprèn l'esdeveniment.

Totes les incidències no recollides en el present seran resoltes per els organitzadors de l'Associació Monistrol Running.

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorant en qualsevol moment per part de la organització.

Amb la realització de la inscripció en aquest esdeveniment implica l'acceptació total del present reglament.

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

2.1. La participació a la cursa i caminada implica l'acceptació del present reglament.

2.2. Per participar-hi s'ha de ser major d'edat el dia de la cursa, en cas de ser menor és obligatori presentar "l'autorització de menors" (el trobareu al pavelló municipal).

2.3. És totalment obligat per prendre la sortida portar el "descàrrec de responsabilitat" signat a l'hora de recollir el dorsal.

2.4. Els corredors han de tenir la preparació adient per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova.

2.5. Els participants han de tenir nocions de muntanya que els permetin fer un càlcul dels parcials entre el quilometratge de la prova i el desnivell. Els participants han de saber interpretar un mapa de ruta en cas de pèrdua.

2.6. Els corredors han d'haver realitzat correctament tots els passos i requisits de la inscripció.

2.7. La cursa i caminada podran acollir un límit de corredors.

2.8. La inscripció NO CONFIRMA la plaça sense el corresponent pagament de la mateixa. L'assignació de places es regirà per estricte ordre d'ingrés, fins a completar la totalitat de participants.

2.9. L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial.

2.10. En cas de condicions climàtiques adverses, l'organització pot modificar el recorregut.

3. MATERIAL I ROBA.

3.1. L'organització es reserva el dret d'obligar a aturar la sortida de qualsevol corredor si considera que no porta el material adient.

3.2. Recomanem que els corredors calcin de manera adient a les condicions tècniques que requereixen les curses i caminades de muntanya.

3.3. Els participants s'han d'equipar de diferent roba tècnica per fer front les diverses condicions meteorològiques que desafiaran al llarg de la cursa.

3.4. L'organització també recomana que tots els corredors duguin crema solar, menjar i beure extra.

3.5. L'organització revisarà i supervisarà, aleatòriament, que els participants duguin el material que marca el present reglament.

3.6. El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, fins el "brífing" de la cursa i caminada, sobre el material obligatori per fer front a l'etapa depenent de les condicions meteorològiques.

3.7. En cas de condicions meteorològiques adverses el director de cursa 1 o 2 dies abans enviarà un mail a tots els participants amb les recomanacions o obligacions al detall.

3.8. MATERIAL OBLIGATORI

Manta tèrmica: NO

Paravents: NO

Recipient 500cl: NO

(Got o bidó)

* recipient per beure en els avituallaments: NO

Mòbil amb bateria carregada: RECOMANABLE

4. DORSALS I ACREDITACIONS.

4.1. Cada un dels participants tindrà un dorsal identificatiu al qual pot identificar-se com inscrit.

4.2. És obligatori portar el dorsal visible perquè l'organització pugui identificar als participants amb claredat en cada un dels controls.

4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors.

4.4. Cada un dels participants podrà accedir a les zones comunes, així com a l'avituallament d'arribada o A LA ZONA DE CORREDORS i CAMINAIRES amb el seu dorsal.

4.5. És obligatori portar visible l'acreditació (dorsal) per facilitar l'accés als espais reservats als corredors i caminaires.

4.6. Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis ni a l'avituallament d'arribada.

5. CONTROLS

5.1. Durant el recorregut hi haurà diferents punts de controls repartits al llarg del mateix.

5.2. Els corredors hauran de quedar registrats en tots els punts de control establerts.

5.3. L'organització establirà un temps de pas en cada un dels controls. Aquells corredors que el sobrepassin hauran d'entregar el seu dorsal al control, retirar-se de la prova i seguir les instruccions dels responsables.

5.4. Cada un dels controls també serà un punt d'informació on els participants podran trobar resposta a les inquietuds que els sorgeixin durant la cursa.

5.5. L'organització es reserva el dret de col·locar controls sorpreses al llarg del recorregut.

6. AVITUALLAMENTS

6.1. Durant els recorreguts en els avituallaments hi haurà: aigua, refrescos i fruita.

6.2. Els avituallaments hi haurà gots de plàstics.

6.3. Els participants han de llançar els residus de l'avituallament dins del perímetre marcat per l'organització.

6.4. Els corredors han d'estudiar amb determinació on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts.

6.5. Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de col·laboradors, amics o familiars en els punts de controls o en els avituallaments establerts.

7. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

7.1. L'organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament.

7.2. Les sancions seran consensuades per l'organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets.

7.3. L'organització desqualificarà a tots els corredors que consideri que no porten el material obligatori, un cop la cursa o caminada ja estigui en curs, mitjançant controls d'arbitratge a la muntanya.

7.4. L'organització desqualificarà a tots els corredors i caminaires que siguin enxampats llançant residus al terra. "Atenció permissibilitat 0".

8. RETIRADES

8.1. Els corredors o caminaires que decideixin abandonar la carrera o caminada hauran de retirar-se en un dels punts de control. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut, ja que això implicaria un rescat sigui terrestre o aeri.

8.2. L'organització només es compromet a tornar als participants, al punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat.

8.3. L'organització no tornarà als participants (al punt de sortida/arribada) que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d'assegurar el desenvolupament òptim d'aquesta.

8.4. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l'organització.

10. EMERGÈNCIES.

10.1. Els participants de la cursa hauran d'alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d'incidència.

  • 0.2. Si un corredor o caminaire està ferit els corredors i caminaires estan obligats a parar-se per socorre'l i prestar-li tota l'ajuda possible.

10.3. Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt de temps, el director de carrera valorarà la situació i prendrà les decisions corresponents.

10.4. És obligatori tenir gravats aquests telèfons a l'agenda per poder-hi trucar en cas d'emergència en zona de cobertura: (675884529) (629669529).

10.5. En cas d'emergència sense zona de cobertura els corredors estan obligats a trucar al 112.

11. MEDI AMBIENT

11.1. La cursa esdevé per uns entorns natural únics i cal que continuïn tal com estan. Els participants hauran de conservar i preservar el medi.

11.2. La flora i la fauna constitueixen les zones protegides naturals per on transcorren els recorreguts. Els corredors i caminaires hauran de respectar-les i donar preferència als ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut.

11.3. Els corredors hauran d'adaptar-se a cada una de les diferents tipologies de terreny que es trobaran durant els recorreguts.

11.4. Com a corredors i caminaires de muntanya, cada un dels participants, no només hauran de preservar el medi, sinó actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant de qualsevol adversitat.

12. RECORREGUT I MARCATGE

12.1. Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants aturar-se per extremar les precaucions abans de creuar la calçada.

12.2. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionat amb la seguretat del bestiar o finques privades.

12.3. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

12.4. És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.

12.5. L'organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas l'organització suspendrà la prova per raons meteorològiques.

12.6. En cap cas l'organització retornarà els diners de la inscripció.

12.7. Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es pot retardar l'horari previst de la carrera.

12.8. En tots els punts del recorregut que els corredors trobin cinta col·locada horitzontalment com si fos una barana, significa que no es pot avançar. És una zona de precipicis i algun corriol es considera molt estret i podría ocasionar un greu accident si el corredor o caminaire que és avançat surt del petit corriol.

13 . BRÍFING" I RECOLLIDA DE DORSALS.

13.1. Tots els corredors i caminaires hauran d'estar presents al "brífing" i a la recollida de dorsals.

13.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers, la targeta federativa (en cas d'estar federat) i el document de "descàrrec de responsabilitat" que facilitarà l'organització amb la inscripció.

13.3. En el cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un company portant el lliurement de responsabilitat degudament omplert i signat, fotocòpia del DNI i pels federats, fotocòpia de la targeta.

13.4. En el cas dels menors d'edat, cal que, juntament amb el "descàrrec de responsabilitat" s'entregui "l'autorització de menors" degudament omplerta i signada.

13.5. En cada un dels "brífing" es donaran tots els detalls tècnics que el corredor necessita conèixer per fer front a cada un dels recorreguts.

13.6. En el "brífing" també es detallarà el protocol, programa i detalls de la carrera.

14. RESPONSABILITAT DEL CORREDOR

14.1. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil.

14.2. L'organització facilitarà a tots els corredors, juntament amb la inscripció, un document de "descàrrec de responsabilitat" que hauran de signar.

15. PROTECCIÓ DE DADES

15.1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

16. DRETS D'IMATGE

16.1. Tots els corredors i caminaires renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera.

16.2. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa i caminada per motius d'interès propi.

16.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre.

16.4. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'Associació Monistrol Running a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la cursa i caminada LES ARRELS DE MONTSERRAT, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la LES ARRELS DE MONTSERRAT, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor i caminarire a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s'utilitzaran per finalitats diferents a les indicades.

17. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

17.1. L'organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen.

18. INSCRIPCIÓ

18.1. LES ARRELS DE MONTSERRAT és una cursa i caminada amb 3 recorreguts: EXPRESS TRAIL (cursa curta) de 13km i 600 metres positius, BULL TRAIL (cursa llarga) de 22 km i 1150 positius; i un circuit pels caminadors/es de 9 km. Estigues segur que el pots assolir.

18.2. El preu d'inscripció inclou:

18.2.1. Obsequi regal (cursa)

18.2.2. Avituallaments en cursa.

18.2.3. Avituallament d'arribada.

18.2.4. Dorsal personalitzat, amb 4 imperdibles.

18.2.5. Sistema de cronometratge (cursa)

18.2.6. Llistes de classificació al moment (cursa).

18.2.7. Llistes de classificació On-line (cursa).

18.2.8. Servei de Guarda-roba.

18.2.9. Servei de dutxes (Pavelló de Monistrol de Montserrat)

18.3. Formalitzar i enviar el present formulari d'inscripció de la web, no garantirà la plaça, la plaça no s'assignarà al corredor o caminaire de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu, o s'enviï un justificant via mail.

18.4. Un cop formalitzat el pagament es retornaran el 70% dels diners en cas d'anul·lar l'inscripció.

18.5. Canvis de distància.

18.5.1. Es farà un canvi de distància si hi ha places lliures al nou recorregut.

18.5.2. Si el canvi és a una distància inferior no es retornarà la diferència.

18.5.3. Si el canvi es fa a una distància superior el corredor haurà d'abonar la diferència.

19. CATEGORIES

De totes les categories hi ha (1r, 2n, 3r premi) i per ambdós sexes excepte a la categoria local que només hi haurà pel primer classificat/da.

19.1. Categoria Absoluta (masculí i femení)

19.2. Categoria Sub23 (masculí i femení fins a 23 anys)

19.3. Categoria Màster

19.3.1. Femení (a partir de 40 anys)

19.3.2. Masculí (a partir de 45 anys)

20.1 Categoria Local (masculí i femení).

Ha de ser resident de Monistrol de Montserrat.

(*) En el cas que no hi hagi 3 o més participants de cada categoria, aquesta s'anul·larà en aquella distància.

(*) Els premis NO són acumulatius. QUI TINGUI PREMI A L'ABSOLUTA NO PODRÀ OBTINDRE A SUB-23 i MÀSTER.

(*) Els premis són: trofeu per la categoria absoluta, Sub23 i Màster + possibles obsequisde marques col·laboradores.

20. LES CURSES

20.1. Programa oficial:

DIUMENGE 09 D'OCTUBRE (PAVELLÓ DE MONISTROL DE MONTSERRAT)

7:00h a 8:00h Repartiment de dorsal cursa BULL TRAIL 22k

8:30h Sortida cursa BULL TRAIL 22k

7:00h a 8:30h Repartiment de dorsal cursa EXPRESS TRAIL 13k & caminada 9k

9:30h Sortida cursa EXPRESS TRAIL 13k & caminada 9k.

12:30h Entrega premis

(*) L'organització se reserva el dret a modificar el programa oficial de la carrera.

21. ACCEPTACIÓ

21.1. La formalització de la inscripció implica l'acceptació del present reglament.

MONISTROL RUNNING | 2016 | Benvingut/da al món moniruner
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar